.. 72. oldal 2010.11.27.

A

Deák Ferenc Gimnázium

Intézményi Minőségirányítási Programja

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés


 1. Helyzetelemzés

  1. Az intézmény bemutatása

   1. Intézményi alapadatok

   2. Helyzetelemzés (SWOT)

   3. Gazdálkodás

2.1.3.1.Minőségpolitikai nyilatkozat

   1. Minőségcélok

  1. A fenntartói MIP-ből az intézményre vonatkozó feladatok

   1. Feladatok

   2. Minőségpolitika

   3. A minőségirányítási program tartalmi elemei

   4. Irányítási feladatok

   5. Az irányítási tapasztalatok hasznosítása


 1. Minőségfejlesztési rendszer

  1. A MIP működtetése

  2. Támogató szervezet és minőségi körök szervezése

3.2.1. Támogató szervezet

  1. Partnerek meghatározása

   1. Partneri igény és elégedettségmérés

   2. Kommunikáció a partnerekkel

  2. Mérési, értékelési, ellenőrzési rendszerek

   1. Az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése

   2. A gyermekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és értékelés rendszere

   3. Intézményi önértékelés


 1. A minőségirányítási program tartalmi elemei

  1. A nevelőtestület minősége

   1. Belső értékelési rendszer működtetésének eljárása

   2. Javaslat a pedagógusok értékelésének szempontjaira

  2. A szervezeti kultúra minősége

   1. Jogszerű működés

   2. Tervezés

Stratégiai tervezés

Éves tervezés

  1. A tanulás minősége

4.3.1.Külső ellenőrzés és értékelés az oktatásban

  1. A Minőségügyi kézikönyv (MIK)


5. Irányítási feladatok

5.1.Finanszírozási elvek

   1. Beszerzési terv készítése

   2. Továbbképzés


   1. Ösztönző rendszer működtetése

  1. Ellenőrzési szempontok

5.2.1. Vezetői ellenőrzés

  1. Munkamegosztás az irányításban

   1. Szervezeti hierarchia

   2. A Megyei Közgyűlés

   3. Az Oktatási és Kulturális Bizottság

   4. A Közgyűlés elnöke

   5. A megyei főjegyző

   6. Éves értékelés


6. A MIP hatálya

  1. A MIP hatálybalépése, felhasználási köre

  2. A MIP felülvizsgálata

  3. Módosítási eljárás


7. Záradék

1. Bevezetés


A közoktatási törvény 40. § (10) (11) bekezdése szerint a közoktatási intézmény elkészíti minőségirányítási programját, melyben meghatározza minőségpolitikáját és minőségfejlesztési rendszerét. Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Ebben kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.

A 2006. évi LXXI.törvény a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX.törvény módosításáról szóló 40. §-sa szerint az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. Rögzíteni kell az intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni az intézkedéseket. A nevelőtestület és a szülői szervezet értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján vagy a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
2. Helyzetelemzés


  1. Az intézmény rövid bemutatása   1. Intézményi alapadatok:


Az intézmény neve:

Deák Ferenc Gimnázium

Székhelye:

Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 3.

OM-azonosítója:

033646

Fenntartója:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés

Működési területe:

Fehérgyarmat vonzáskörzete

Gazdálkodási forma:

Önállóan gazdálkodó

Vezető:

Pálur László

Gyereklétszám:

528

Csoportok száma:

17

Pedagógusok száma:

36

Technikai dolgozók száma:

8
   1. Helyzetelemzés (új elem)


Az intézményben folyó képzés rövid bemutatása:

Gimnáziumi osztályok

Belső kód

Osztály megnevezése

Választható nyelv

Egyéb információ (pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…)

Felvehető létszám

01

nyelvi előkészítő évfolyam

angol

nyelvi előkészítő

15

02

nyelvi előkészítő évfolyam

német

nyelvi előkészítő

15

03

általános tantervű

angol, német, orosz, francia

belügyi rendészeti fakultáció

15

04

általános tantervű

angol, német, orosz, francia

emelt szintű természettudományos képzés

15

05

nyolcosztályos

angol, német

nyolcosztályos

28


Az intézményben jelenleg 17 osztály van, ezek megoszlása a következő: a nyolcosztályos és a négyosztályos képzési formában évfolyamonként 1, illetve jelenleg a négyosztályos képzési forma 12. évfolyamán 2 osztály van. Az öt évfolyamos képzés szintén évfolyamonként 1 osztályban történik.

A nyelvi előkészítősök az öt évfolyamos képzés tanulói, az általános tantervű csoportok a négyosztályos képzéshez tartoznak. A nyelvi előkészítősök 9. évfolyamon emelt óraszámban tanulnak egy idegen nyelvet (angolt vagy németet), a 10. évfolyamtól kezdődően tanulják a második nyelvet. A magas óraszám biztosítja a HH és HHH tanulók számára, hogy ne maradjanak le kortársaiktól, a választott nyelvből emelt szintű érettségit tudjanak tenni, amely kiemelkedő eredményesség esetén egyenértékű a nyelvvizsgával.

A nyolcosztályos képzés eredeti célja is a tehetséges gyermekek segítése, gondozása, versenyeztetése volt, különös gondot fordítanak az első évtől kezdve a HH és HHH családból érkező tanulókra.

A harmadik osztály két részre bontható: az emelt szintű természettudományos és a belügyi rendészeti csoportra.

Kezdetben általános tantervű osztályok működtek, az 1970/71-es tanévtől indult nyelvi tagozatos képzés. Jelenleg angol és német nyelvi speciális oktatás folyik, a 2003/04-es tanévben váltotta fel a határrendészeti oktatást a belügyi rendészeti ismeretek fakultációs képzés. Az 1991/92-es tanévben vezettük be a nyolcosztályos gimnáziumi képzést, illetve felnőttoktatás is folyik esti tagozat keretében.

A gimnázium eredeti épületét 1964 tavaszán adták át, 43 éve. Az elavult és korszerűtlen iskola helyébe egy modern, 21. századi intézményt álmodtunk meg, ehhez kértük a fenntartónk segítségét. A sikeres közös pályázat során a címzett támogatást megnyerve 2007 tavaszán elkezdődött az iskola felújítása és kibővítése, ami 2007. október 12-én fejeződött be, ekkor történt az épület ünnepélyes átadása is. Az új épületkomplexum kielégíti az alapfeladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, összesen 3722 m2 alapterület áll rendelkezésre. A rekonstrukció eredményeként 8 osztályteremmel bővült az intézmény. Pillanatnyilag 17-re volna szükség, ezért egy eredetileg raktárnak tervezett helyiséget is tanteremnek használunk. Készült egy modern természettudományi előadó, művészeti szaktanterem, több szertár. A csoportbontáshoz négy tanterem áll rendelkezésre.

Két számítástechnikai előadó segíti az informatika- és nyelvoktatást, a géppark a duplájára bővült. A testnevelés oktatásához egy 417 m2-es tornacsarnok épült, amelyhez négy öltöző és 1 játékvezetői öltöző tartozik.

A bővítés eredményeképpen a közösségi rendezvények lebonyolítását egy 237 m2-es aula (amelyhez 112 m2-es galéria tartozik) segíti.

Az épület épületgépészetileg is megújult, a víz, fűtés, szennyvíz, villanyhálózat teljesen kicserélődött. A nyílászárók esztétikusak és hőszigeteltek. Az épület külső megjelenésében is változott a külső hőszigetelés és festés eredményeképpen, a lapos tetőt pedig a Lindab - fedés váltotta fel.

Az épület informatikai hálózatának kialakítása a lehetőségekhez képest és az igényeinknek megfelelően történt.

Az épület berendezése új, de a régi tárgyakból is raktunk be oda, ahol szükséges volt.

Az épület közvetlen környezete is megújult, 36 parkolót alakítottak ki, ezért a zöld terület csökkent.

A továbbiakban az udvar felújítása szükséges, mivel ez kimaradt a munkálatokból, illetve a kerítés pótlása. Bizonytalannak látszik a jövőre vonatkozóan az a kérdés, hogy a bővítés eredménye által létrejött kapacitásnövekedéssel járó költségtöbblet finanszírozása hogyan lehetséges.

A könyvtár területén folyamatos előrelépés, állandó fejlődés figyelhető meg: részben saját erőből, még inkább pályázat útján növeljük könyveink számát. Kevés saját vásárlás mellett ugyancsak pályázat segítségével hoztunk létre már jelentősnek mondható film- és videótárat. Jelentős segítség a Nemzeti Tankönyvkiadó RT-vel kötött megállapodás. Folyamatos feladatot jelent továbbá a CD-ROM állomány gyarapítása.

Jó szolgálatot tesz az iskolának a multimédiás videó stúdió, amely a média oktatásához is korszerű eszközöket biztosít.

Kezdetben általános tantervű osztályok működtek, az 1970/71-es tanévtől indult német és angol nyelvi tagozatos képzés. A 2003/04-es tanévben váltotta fel a határrendészeti oktatást a belügyi rendészeti ismeretek fakultációs képzés. Az 1991/92-es tanévben vezettük be a nyolcosztályos gimnáziumi képzést, illetve felnőttoktatás is folyik esti tagozat keretében. 2005-től indítottuk a nyelvi előkészítős osztályt és 2008 szeptemberétől az emelt szintű természettudományos csoportot.
2. 1.3. Gazdálkodás


2.1.3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat


Intézményünk fennállása óta kiváló eredményeket ért el, szép hagyományokat honosított meg. Arra törekszünk, hogy a környék iskolái között kivívott előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük, és a megszerzett tudásunkat a régióban továbbadjuk.

Célunk, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.

Iskolai specialitásaink: az idegen nyelvek (angol, német és francia nyelv) magas szintű tanítása, valamint a belügyi rendészeti ismeretek tanítása és az emelt szintű természettudományos képzés.

Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük.

Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg.2.1.4. Minőségcélok


Szervezeti céljainkAz iskolahasználókkal kapcsolatos céljaink:
Kiemelt feladataink
2. 2. A fenntartói MIP-ből az intézményre vonatkozó feladatok


2.2.1. Feladatok:

Az iskola beiskolázási arányaira figyelni, hogy az iskolába felvett tanulók többsége az iskola vonzáskörzetéből kerüljön ki. (új elem)2.2.2. Minőségpolitika

Az intézmény


A megyei fenntartású középiskolák (új elem)


2.2.3. A minőségirányítási program tartalmi elemei

a nevelőtestületek felkészítése (minőségfejlesztési ismeretek), minden megyei fenntartású iskolában meg kell tervezni, szervezni az előképző tanfolyamokat. Ehhez a megyei önkormányzat segítséget nyújt: az igazgatókat, igazgatóhelyetteseket és néhány mentor pedagógust központi tanfolyamon készít fel. Az iskolai tanfolyamok programjának tartalmaznia kell az általános ismeretek mellett az egyes tantárgyak, speciális követelményeit is. A tanfolyam időbeni ütemezése, majd végrehajtása az intézményvezető felelőssége.

Etikai normák, iskolai értékek megfogalmazása – etikai kódex megalkotása.

Tevékenység-modellek: fel kell készíteni a tanulókat a minőségi követelmények teljesítésére (új elem).

A tantestületből alakított minőségi körnek meg kell fogalmaznia a szakmai igényeket, ennek az alapdokumentuma az iskolában a pedagógiai program és a helyi tanterv. (2. fejezet, 12-15. oldal) (új elem)

A tanárok folyamatos önképzése.

Célszerűen kialakított tanulói szervezetek, pl. szakkörök, tudományos diákkörök. (új elem)

Rögzíti:


2.2.4. Irányítási feladatok


2.2.5. Az irányítási tapasztalatok hasznosítása


3. Minőségfejlesztési rendszer


A minőségfejlesztési rendszer olyan szabályok, szabályozások összessége, amelyek a minőségpolitikában megfogalmazott filozófia és annak mentén kitűzött célok megvalósítását és a megvalósulás folyamatát segítik.

Intézményi szinten a minőségfejlesztési rendszer az alábbi feladatok szabályozását tartalmazza:

A folyamatok hatásosságát a PDCA ciklus alkalmazása biztosítja.
Beavatkozás A tevékenység

megtervezése


Ellenőrzés Gyakorlati

végrehajtás
3.1. A MIP működtetése


A Deák Ferenc Gimnázium Minőségirányítási Programjának működtetéséért az igazgató a felelős.

A minőségirányítási vezető (programfelelős) az iskolavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A munkaköri leírásában előírtaknak megfelelően végzi a MIP működtetésének feladatát. Munkáját a folyamatgazdák segítik, akik az adott folyamatok működtetéséért felelnek, s beszámolási kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti kör, illetve a minőségirányítási vezető (programfelelős) felé.

Feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Az egyes folyamatokhoz rendelt folyamatgazdák területét a felelősségi mátrix segítségével tesszük áttekinthetővé.

Folyamatainkat a PDCA-ciklusnak megfelelően működtetjük. A MIP felülvizsgálatát 5 évenként (illetve a törvényi változásoknak megfelelően) végezzük. A MIP, illetve a folyamataink működtetése felelősségteljes, időigényes munka, amelynek minőségi elvégzéséhez heti 8 óra órakedvezmény szükséges: heti 4 óra a minőségirányítási vezetőnek, illetve heti 4 óra a folyamatgazdák számára, melynek felosztása a minőségirányítási vezető hatáskörébe tartozik.3.2. Támogató szervezet és minőségi körök létrehozása


Cél: a minőségfejlesztési programban résztvevők összetételének, feladatkörének rögzítése


1. A csoport meghatározása:

Vezetői team, mely az intézményi teljes körű minőségirányítás kiépítését, felügyeletét, irányítását vállalja. Felelősséget vállal a projekt teljesítéséért.


2. A csoport tagjai:

A tantestület által delegáltak. A feladat vállalása önkéntes. A tagokat a feladat elvégzésével az iskola igazgatója bízta meg, a megbízás fél évre szól. A megbízást az igazgató visszavonhatja a csoport tagságának egyetértésével, ha a tag az általa ellátandó feladatot rendszeresen nem végzi el határidőre, és ez a minőségi kör eredményes munkáját veszélyezteti. A team-be belépni a projekt során a minőségi kör tagjainak és a tantestület egyetértésével lehet.

2.1. Felelősek:

2.2. Beszámolási kötelezettségük van:

2.3. A tagok munkájának elismerése:


3. A csoport vezetője (programfelelős):


4. A csoport munkájának menete:


5. Dokumentáció:


6. Minőségi körök:


3.3. Partnerek meghatározása


Cél: Mutassa be az intézmény szabályozásait a partnerek igényeinek, elégedettségének megismerésére, elemzésére, a közvetlen és közvetett partnerekkel való kommunikációra, különös tekintettel a beiskolázás folyamatára.

Prezentálja a tanulóink beválását a tanulási út következő állomásán.


Tartalmi leírás3.3.1. A partneri igény és elégedettségmérés folyamatábrája

Az azonosított partnerek és képviselőik felülvizsgálata

Az elégedettség (megfelelőség) kritériumainak meghatározása és aktualizálása

Az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereinek és gyakoriságának meghatározása vagy módosítása

Az igényfelmérés és elégedettségmérésbe bevontak körének azonosítása -mintakészítés

Az igényfelmérés és elégedettségmérés lefolytatása

Az igényfelmérés és elégedettségmérés eredményeinek elemzése

Az eredmények ismertetése és megbeszélése az intézményen belül

A munkatársak elvárásai

Tanulói igényfelmérés

Fenntartói elvárások

Szülők elvárásai

Intézményi (belső) elvárások feltárása

Állami elvárások

Nem

Nem

Igen

IgenA folyamat leírása


A partneri igény és elégedettségmérés folyamata a partnerek azonosításából indul, és az igények elemzésével fejeződik be. Célja, hogy igények megismerésével közös értékrend alakuljon ki az iskola és partnerei között a hatékony együttműködés érdekében.

Lépések – feladatok:

Dokumentum

1.

A folyamattal foglalkozó csoport évenként felülvizsgálja az azonosított partnerek és képviselőik adatbázisát. Elkészítik a felülvizsgált partneri adatbázist.

Partneri adatbázis

2.

A csoport által meghatározott elégedettségi kritériumokat évenként a kérdőívekkel (összeállítás, feldolgozás, elemzés) foglalkozó munkacsoport aktualizálja. Írásba foglalja az elégedettségi kritériumokat az egyes kérdőívek csomagjához.

Elégedettségi kritériumok

3.

A vezetői csoport évente az eljárásrendben /mérési rendben/ meghatározza, vagy módosítja az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereit és gyakoriságát.

Mérési rend

4.

A csoport évente azonosítja az igényfelmérés- és elégedettségmérésbe bevontak körét. Meghatározza a mintavétel módját, résztvevőit. Az igényfelmérésben résztvevőkről listát készít.

Lista

5.

A munkacsoport az előre összeállított szempontlista alapján lefolytatja az igény- és elégedettségmérést.


Kitöltött mérőeszköz

6.

A kérdőívek begyűjtése után elvégzi az igényfelmérés és elégedettségmérés elemzését. A csoport célokat fogalmaz meg, céllistát ír, nyers célokat, illetve megoldási javaslatokat nyújt be az iskolavezetőség elé. Ezek után az alkalmazotti közösség elé már a célok prioritási sorrendben, kategorizálva kerülnek. A partnerek felé is rövid visszajelzés történik az igényfelmérés eredményéről, ami a minőségügyi irattárba kerül.

Elemzés

7.

Intézményen belül (évente) az eredmények összegzése alapján kerül sor azok ismertetésére és megbeszélésére. A csoport elkészíti a bizonylatokat is: összefoglaló az alkalmazotti közösség számára

Összefoglaló

8.

A folyamat értékelése.

Az eredmények ismertetése után a tantestület eldönti, szükséges-e a beavatkozás a folyamat valamelyik pontján. Ha igen, akkor a partnerek elégedetlenségére a PDCA ciklusnak megfelelően újraszabályozza a folyamatot, vagy annak szükséges elemeit. Amennyiben nem szükséges a beavatkozás, standardizálja a ciklust.

A dokumentumok és bizonylatok rendje


A bizonylat megnevezése

Kitöltő / készítő

Megőrzési hely

Megőrzési idő

Másolatot kap

1. Partneri adatbázis

Igazgató frissíti

Minőségi kézikönyv

2 év


2. Elégedettségi kritériumok

támogató csoport

Minőségi kézikönyv, kérdőív csomag

2 év

Minőségi kör

3. Eljárásrend az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének mérésére

támogató csoport

Minőségi kézikönyv, kérdőív csomag

5 év

Minőségi kör

4. Az igényfelmérésben résztvevők listája

Támogató csoport

Minőségi kézikönyv, kérdőív csomag

2 év

Minőségi kör

5. Az eredmények összegzése

Kérdőíves csoport

Minőségi kézikönyv, kérdőív csomag

2 év

Támogató csoport

6. a.)
Tantestületi összefoglaló

Támogató csoport

Irattár

2 év

Támogató csoport

b.)
Éves teljesítmény értékelése

Támogató csoport

Irattár

2 év

Támogató csoport

c.)
Rövid összefoglaló a Minőségi kézikönyvben

támogató csoport

Minőségi kézikönyv

2 év

Irattár3.3.2 Kommunikáció a partnerekkel


A partnerekkel való kapcsolat szorossága alapján meghatároztuk közvetlen és közvetett partnereinket.


Közvetlen partnereink a tanulási-tanítási és nevelési folyamat elsődleges szereplői:

Közvetlen partnereink mindazok a megrendelők, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül társadalmi és szakmai igényeket fogalmaznak meg, vagy közvetítenek az intézmény felé, illetve akik együttműködésükkel segíthetik az intézményt célunk elérésében.Közvetett partnereink:


A partnerközpontú működés a különböző partneri csoportok elvárásainak folyamatos megismerését, összedolgozását, szakmai célokká emelését és azok megvalósítását jelenti.

/Nem egyedi igények azonnali és kritika nélküli kiszolgálásáról van tehát szó/


Igény és elégedettség mérése


Ahhoz, hogy a partnerek elvárásaiból szakmai célok legyenek, mindenekelőtt arra van szükség, hogy ismerjük meg ezeket az elvárásokat.

A program indításaként intézményünk nyitott önértékelést végzett, mely kiterjedt a belső és külső intézménykép felmérésére.

A belső intézménykép magában foglalja az intézmény dolgozóinak véleményét az intézmény erősségeiről illetőleg gyengeségeiről /SWOT/.

Összefoglaló táblázat

Partnerazonosító + kommunikáció a partnerekkel


Partner

Kommunikációs forma

Téma

Felelős

Módszer

Dokumentum

Tanulók

-tanórák keretében

-tanórán kívüli rend.

-DÖK

-kiscsoportos beszélgetés

-egy adott probléma megvitatása (konkretizálni előre nem lehet!)

-szaktanárok

-o.főnökök

-DÖK-vezetők


-ig./ig.h.

-DÖK-gyűlés

-iskolagyűlés


Jkv.

Kérdőív

-elégedettség mérése

-elvárások mérése

-kérdőív

/reprezentatív

Szakmai munka

Rendezvények

-ig.h.

-érintett szaktanárok

Kérdőív

Kérdőív

Szülők

-szülői ért. beszélgetés

-iskolaszéki-ülés

-SZMK-ülés


-aktuális a PP-ben rögzített

Szaktanárok

Beszélgetés

Jkv.

-fogadó óra

-kérdőív

Választható tárgy

-Mk.-vezetők

-ig/ig.h.

Kérdőív

Kérdőív

-kérdőív

Elvárás

/elégedettség

-Mk.-vezetők

-ig/ig.h.

2 évente kérdőív

Kérdőív

Munkatársak

Pedagógus +

Technikai

-értekezletek

-napi személyes kapcsolat

-kérdőív, klímateszt

-fókuszcsoportos interjú

-SWOT

-PP-ben rögzítettek szerint

-aktuális témák

-ig./ig.h.

-mkv.

Beszélgetés

Jkv.

Fenntartó

-interjú


-aktuális

-ig./ig.h.

Beszélgetés


Egyházak

-személyes tárgyalásVezető


Jkv. Megbeszélés

Családsegítő

Központ

megbeszélés

levél

-aktuális problémák

- ig.h.

- szaktanár

Készségek

Levél

Jkv.

Rendőrség

megbeszélés

levél

- aktuális
részvétel of. órán

-drog

-közlekedés

-o.főnökök

Előadás

Napló

Művelődési Központ

-személyes megbeszélés

-aktuális programok egyeztetése

-a programért felelős személy

Beszélgetés


Városi Könyvtár

-személyes megbeszélés

-aktuális programok egyeztetése

-a programért felelős személy

Beszélgetés


Diákjaink továbbtanulásában érintett felsőfokú intézmények


-személyes megbeszélés

-felvételi elvárások, követelmények

-ig./ig.h.

-mkv.

-szaktanár

Beszélgetés


-szülői ért.

Pályaválasztás

-ig./ig.h.

-12.of.

Beszélgetés

Jkv.

Kérdőív

-elégedettség a felkészítéssel
Művelődési

és ifjúsági

osztály


-személyes megbeszélés

-levél

aktuális

-szaktanárok

Beszélgetés Rendezvény

Levél

Sz.Sz.B.M. Közalapít-vány

Személyes megbeszélés

aktuális

Ig.

Beszélgetés


Nemzeti Tankönyv-

kiadó

Személyes megbeszélés


Tkv. Rendelés

tankönyvfelelős


levél

OKÉV


levél

aktuális
felsőoktatási intézmények

levél

5.éves hallgatók gyak.

ált. igh.

Tanítási gyak.

levél, igazolás

MPKIKK


levél

aktuális
Városi Televízió és a Szamos Televízió

Személyes megbeszélés, levél

aktuális

nev. igh.Nyolc-osztályos Gimnáziumok Regionális Közössége”

Személyes megbeszélés, levél

aktuális

nev. igh.

Beszélgetés

Rendezvény


ÁNTSZ


levél

aktuális

nev. igh.Szatmár-Beregi Kórház

Személyes megbeszélés, levél

aktuális

nev. igh.Iskola orvosi szolgálat


Személyes megbeszélés, levél

aktuális

nev. igh.Iskolai védőnő


Személyes megbeszélés, levél

aktuális

nev. igh.Vöröske-

Reszt helyi szervezete

Személyes megbeszélés, levél

aktuális

nev. igh.BM. Tűzoltóság

Személyes megbeszélés, levél

aktuális

ig.


  1. Mérési, értékelési, ellenőrzési rendszerek


   1. Az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése


Intézményünk oktatási-nevelési tevékenységének közös követelményeit a Helyi Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv szabályozza – összhangban az oktatási törvénnyel és az oktatási miniszter vonatkozó rendeleteivel.

Lényegesebb elemei a következők:


3.4.2. A gyermekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és értékelés rendszere


Tanulóink legfontosabb kötelessége a tanulás. Iskolánk valamennyi diákjával szemben támasztott követelmény, hogy képességének megfelelően, aktívan vegyen részt a tanítási – tanulási folyamatban.

A továbbhaladáshoz szükséges követelményeket tantárgyanként a helyi tanterv tartalmazza.

A magatartással, szorgalommal és viselkedéssel kapcsolatos elvárások, kívánalmak a házirendben, annak mellékletében találhatók.

Alapvetőnek tartjuk:


Az értékelés célja :


Az értékelés legyen :


Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére


A teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének típusai


Mindennapi iskolai tevékenységrendszerünkben a diagnosztizáló, a formatív és a szummatív értékelést használjuk.


a./ Diagnosztikus értékelés


Célja: tájékozódás az indulási tudásszintről, készségekről

Formája: felmérőlapok, szóbeli megnyilatkozások /Osztályozni nem szabad /


b./ Formatív értékelés


Célja: a tanulási folyamatot befolyásoló, segítő értékelés, mely a gyakorlást szolgálja, a differenciálás alapját képezheti /Osztályozni nem szabad /.

Formája: Feladatlapok, munkalapok


c./ Szummatív értékelés


Célja: A tanulási folyamat eredményességéről ad lezáró összegző értékelést. Számszerű értékelést nyújt, a tanulók minősítésére szolgál.

Formája: mérőlapokÉrtékelési és ellenőrzési rendszer iskolánkban

Mit? Kit? értékelünk

Ki végzi?

Milyen rendszerességgel?

Formája

 5, 9. évf.

 osztályfőnök

 évente

 felmérés

 6, 8, 10. évf.

 OKÉV

 évente

 felmérés

 nyolcosztályos vizsgarendszer

 pedagógusok

 kétévente

 vizsga

 érettségi

 OKÉV

 évente

 vizsga


Az értékelés hagyományai


A tanévzáró ünnepélyen dicsérő oklevélben részesülnek azok a tanulók, akik nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt értek el. Ugyancsak ezen alkalom­mal kapnak könyvjutalmat az országos és megyei versenyeken jó helyezést elért diákok.

A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulóinkat az alábbi díjakkal jutalmazzuk:

- Deák-díj

- Jó tanuló – jó sportoló

- ARANY-DEÁK-díj ( új elem)

A tanulók jutalmazásának feltételeit és formáit, valamint a büntetések helyi rendszerét a Házirend tartalmazza.

- A DÖK évente Deák-díjban részesít egy tanárt, aki kiemelkedő munkát végzett; és könyvjutalomban részesíti azokat a diákokat, akik a DÖK munkájában aktív, vezető szerepet vállaltak.3.4.3. Intézményi értékelés/önértékelés

Irányított önértékelés folyamatábra


Cél: az ÖMIP-ben meghatározott területek átvizsgálása, értékelése.

1..

8.

9.

10.

11.

7.

6.

5.

4.

3..

2..

korrekció

korrekció

korrekció
12.


13.


14.

A folyamat leírása


Az intézmény irányított önértékelése az iskola összes működési területére vonatkozóan, a folyamatszabályozások előkészítéseként történik. Azt jelenti, hogy az önértékelés szempontjai előre meghatározottak. Az irányított önértékelésnek kettős célja van. Információgyűjtés a szervezeti kultúra szintjéről, és az intézmény folyamatairól. Kétirányú folyamat: bemenő adat a szervezeti kultúra szintjének elkészítéséhez és adatul szolgál a stratégiai tervezéshez.

Az önértékelés területei: - szervezeti kultúra

- folyamatok szabályozottsága

- folyamatos fejlesztés alkalmazása


Felhasznált módszerek: - dokumentumelemzés


Lépései: 1.Vezetői önértékelés önkitöltős kérdőív segítségével.

2.Dokumentumelemzés.

3.Klímateszttel való vizsgálat.

4.Fókuszcsoportos interjúk.

5.Vezetői interjú.


Résztvevői: Az igazgató, helyettesek, alkalmazotti közösség – reprezentatív kiválasztással.Lépések – feladatok:

Dokumentum

1.

A vezetői kör meghatározza az irányított önértékelés célját:

*információgyűjtés a szervezeti kultúra szintjeiről,

*az intézmény folyamatairól.


2.

Számba veszi és ütemezi az elvégzendő feladatokat, döntést hoz a vizsgálatot végzők személyéről, a vizsgálat módszeréről és idejéről, valamint a vizsgált területekről, ezekkel együtt meghatározza a vizsgált területek szempontjait, eszközeit.

Szempontlista

Mérőeszközök

3.

Az intézményvezetői (igazgató, ig. helyettesek) kérdőív alapján megtörténik a vezetői önértékelés.


Kitöltött mérőeszköz

4.

A vezetői kör elvégzi a klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítését:

meghatározza a vizsgálat célját,

a feldolgozásban részt vevők körét,

a vizsgálatba bevontak körét,

a vizsgálat helyét, idejét, a feldolgozás határidejét.


5.

A klímavizsgálat lebonyolítása és felmérés elvégzése után az értékelő team elkészíti annak összefoglaló elemzését.


Összefoglaló

6.

A klímatesztek és a vezető kérdőívek elemzése után a feldolgozásban résztvevők megfogalmazzák a fókuszcsoportos interjú kérdéseit. Korrekció: A rossz kérdőívek kiszűrése, javítása.


7.

A fókuszcsoportos interjú módszertana, lebonyolítása és feldolgozás. Ezután kidolgozásra kerül a fókuszcsoportos interjú lebonyolítási terve, a protokoll összeállítása.


8.

A fókuszcsoportos interjúk lebonyolítására két területen kerül sor, a technikai dolgozók és a pedagógusok munkacsoportjában. Korrekció: kérdések pontosítása.


9.

A feldolgozásban résztvevő team az elemzések elvégzése után elkészíti annak összegzését.10.

A vezetői kör az irányított önértékelés összegzett eredményei alapján előkészíti a vezetői interjút.11.

A minőségirányítási program vezetője a vezetői interjú kérdései alapján lefolytatja az interjút, melynek szempontjai a kihívásokban felvett ellentmondások, az erősségek-gyengeségek valamint a fejlesztési javaslatok. Korrekció: kérdések javítása, pontosítása.

Interjú

12.

A vezetői kör az önértékelés anyagaiból elkészíti az irányított önértékelés végső összesítését.


Összesítés

13.

A felmérések eredményeinek ismertetésére a félévi értekezlet kapcsán kerül sor.

Jegyzőkönyv

14.

Ezután a vezetői kör összeállítja a problémakatalógust, kijelöli a fejlesztendő területeket.

Problémakatalógus

Irányított önértékelés

Felelősségek és hatáskörök


A lépés tárgya


Felelős

Érintett

Informált

1. Az önértékelés céljainak meghatározása

Igazgató

Vezetői kör

Tantestület

2. Feladatok ütemezése, módszertani előkészítése

Programfelelős

Vezetői kör + támogatói kör

Tantestület

3. A vezetői önértékelés elkészítése

Intézményi programfelelős

Intézményfelelős

Igazgató, igazgatóhelyettesek

Vezetői kör

Vezetői kör + magteam

4. A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítése

Intézményi programfelelős

Intézményfelelős

Igazgató

Vezetői kör

Magteam

5. A klímavizsgálat lebonyolítása, felmérések elvégzése, összefoglaló elemzés elkészítése

Intézményi programfelelős

Értékelő team

Magteam (munkatársi kollektíva)

Tantestület

6. A fókuszcsoportos interjú kérdéseinek megfogalmazása

Intézményi programfelelős

Igazgató

Vezetői kör

Magteam

--

7. A fókuszcsoportos interjú módszertanának lebonyolítási tervének, kidolgozása, a protokoll összeállítása

Az interjú lebonyolításáért és feldolgozásáért kijelölt felelős

A fókuszcsoportos interjú moderátorai és feldolgozói

A fókuszcsoportos interjú alanyai

8. A fókuszcsoportos interjú lebonyolítása

Fókuszcsoportos interjú moderátorai

Fókuszcsoportos interjú moderátorai, alanyai és feldolgozói

--

9. A fókuszcsoportos interjú elemzése, összegzése

Intézményi programfelelős

Vezetői kör

Programfelelős

--

10. A vezetői interjú előkészítése az összegzés eredményei alapján

Intézményi programfelelős

Vezetői kör

Programfelelős

--

11. A vezetői interjú lefolytatása

Az interjú lefolytatásával megbízott munkatárs

Igazgató

Programfelelős

--
A lépés tárgya


Felelős

Érintett

Informált

12. Az irányított önértékelés anyagainak végső összesítése

Intézményi programfelelős

Vezetői kör

--

13. A munkatársi kör tájékoztatása a felmérések eredményéről

Igazgató

Intézményi programfelelős

Vezetői kör

Alkalmazotti közösség

Programfelelős

14. Problémakatalógus összeállítása, fejlesztendő területek kijelölése

Intézményi programfelelős

Vezetői kör

Magteam


 1. A minőségirányítási program tartalmi elemei


  1. A nevelőtestület minősége

4.1.1. Belső értékelési rendszer működtetésének eljárása


 1. Definíció:

Jelen eljárás az intézményünkben dolgozó alkalmazottak, mindenki által ismert és elfogadott értékelési rendjét tartalmazza, mely az alapdokumentumainkban megfogalmazott alapértékekre támaszkodik. 1. Hivatkozások:


Iskolánkban a pedagógus munka értékelése folyamatszabályozására munkacsoport alakul, és elkészíti a belső értékelési rendszert, melyet megismertet, és elfogadtat a tantestülettel. A 2003/2004-es tanévben önként jelentkezőkön elvégezzük az értékelést. Ezek tapasztalatait figyelembe véve készíti el a vezetői kör a végleges eljárást, amelyet a 2004/2005-es tanévtől bevezetünk.


 1. Felelősség és hatáskör:

Az eljárásban meghatározottak szerint.


 1. Meghatározások:


Folyamatszabályozás: a vezetői kör által kidolgozott, standardizált szabályozás, amely a PDCA ciklus logikáját követi.


Munka- és foglalkozási tervek: az intézményvezető által elfogadott célokat és feladatokat összefoglaló dokumentum


Kérdőívek: alkalmazottak önértékelése


Vezetői ellenőrzés értékelési dokumentumai:


Értékelési szempontok: minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztásának elvei, a HPP célkitűzései alapján összeállított elvárások.


Kompetencia-térkép: tartalmazza a pedagógusok feladatkörét, képzettségét, szakmai érdeklődését, továbbképzéseken való részvételét.


Bizonylatok: az eljárás során keletkező nyilvántartások, feljegyzések, rögzített adatok.


Minőségirányítási utasítások: a minőségirányítási vezető, a folyamatgazdák által jóváhagyott rendelkező leírásai, észrevételei.


Az eljárás működtetése a PDCA ciklusnak megfelelően történik. Az értékeléshez felhasznált dokumentumok: HPP, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, különböző szabályozók, munkaköri leírások, jogi szabályozók, KJT, a vezetői ellenőrzés folyamatának kimenőadatai.


A tanév során a szűk iskolavezetés (ig. + 2 helyettes) 18 főt értékel az eljárásnak megfelelően. Ha nincs önkéntes jelentkező, akkor az alsó, felső tagozatról és a napköziből betűrendben választjuk ki az értékelteket. A teljes körű értékelés 3 év alatt zajlik le.


5. Az eljárás leírása:


A folyamatgazda az alakuló értekezleten felkéri az iskolavezetést az értékelésben résztvevő pedagógusok kiválasztására. Az önkéntes jelentkezéseket itt megtehetik az érintettek, ha nincs ilyen, akkor kezdődik meg a kijelölés. A tanévnyitó értekezleten az igazgató ismerteti az adott évben értékelésre kerülők nevét, az értékelést végző személyt és az értékelések időbeli ütemezését.

A folyamatgazda az érintettek rendelkezésére bocsátja és aláírattatja az értékeléshez szükséges dokumentumokat. (önértékelő lap, óralátogatási szempontok, önértékelési szempontsor, a jelentés összegzéséhez készült vázlat). A folyamatgazda vezetésével az érintettek szeptember utolsó hetében kiscsoportos beszélgetést folytatnak az értékelés céljáról, menetéről. Közösen megállapodnak az óralátogatások idejében, számában (személyenként min. 2 óra, lehetőség szerint osztályfőnöki óra is), az értékeléshez szükséges egyéb információforrások egyeztetése is megtörténik (adminisztráció, kollegák és munkaközösség-vezető véleménye, tanulói produktumok).

Az értékelésért felelős személyek az általuk értékeltekkel megbeszélik az önértékelést négyszemközt, az ütemezésnek megfelelően.

A felelősök elvégzik az óralátogatásokat, folyamatosan gyűjtik a kiegészítő információkat, ennek időtartama kb. 1 hónap. Ennek befejezése után kerül sor az értékelő interjúra, ahol az érintettek vesznek részt.

Az összegyűjtött információk, tapasztalatok, vélemények figyelembe vételével, a szempontlista alapján készíti el az adott értékelő az összegző jelentést a folyamat megkezdésétől számított 3 hónapon belül.


Az összegző értékelés vázlata

 1. Szakmai felkészültség

 2. A tanulókhoz való viszony

 3. A tanulók teljesítménye

 4. Tanórán kívüli tevékenység

 5. Kollegialitás

4.1.2. Javaslat a pedagógusok értékelésének szempontjaira

Alapelvek:elfogadott szempontok alapján történjen


tényanyag birtokában történjen


ösztönző hatású legyen


személyre szóló legyen


megfelelő légkörben történjen


Célok:az egyéni és az iskolai célok összehangolása


az önértékelési képesség fejlesztése


folyamatos minőségbiztosítás


A tanórai munkával kapcsolatban


szakmai felkészültség


a tanítási óra/foglalkozás szervezettsége


a tanulók tudásszintje (gyerekek szokásrendszerének szintje)


az alkalmazott módszerek


az óraközi értékelés (motiválás, értékelés foglalkozás közben)


az óra/foglalkozás vezetés stílusa


kérdezéstechnika


kapcsolatteremtés a diákokkal/gyerekekkel


a tanítási óra/foglalkozás hangulata


A pedagógusok dicséretének, jutalmazásának, kitüntetésének, fegyelmezésének módjait, formáit az intézmények szervezeti és működési szabályzatai tartalmazzák.


  1. A szervezeti kultúra minősége


A vezetés felelőssége


Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a négyévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával.4.2.1. Jogszerű működés

Az intézmény működését jogi dokumentumok (törvények, kormány- illetve miniszteri rendeletek, önkormányzati rendeletek, valamint helyi intézményi szabályzatok) szabályozzák.

Az iskolavezetés felelőssége, hogy az intézmény működése a szabályozókban megfogalmazottaknak megfeleljen. Felelősségük nemcsak a jogszerű működés biztosítására terjed ki, hanem a jogi szabályozók megismerésére, a dolgozókkal való megismertetésére, illetve a dokumentumok tárolására, elérhetőségük, hozzáférhetőségük biztosítására is.


Tartalmi leírás


Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása


Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák.


A hozzáférhetőség biztosítása


A megismerés biztosítása


Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése.


A jogi szabályozás betartása


A jogszabályok (törvények, rendeletek) betartatása és betartásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. (A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása az 5.2. pontban található.)4.2.2. Tervezés


Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a Helyi Pedagógiai Programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Elkészítettük a stratégiai tervezés eljárását. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Elkészítettük a vezetői ellenőrzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a működés azon területeit, melyet ellenőrizni kíván, az ellenőrzést végző személyeket és a felülvizsgálat módját.

A felelősségi mátrix tartalmazza az intézmény folyamatait és annak gazdáit. A mérési pontokat a Mérés, elemzés, javítás terület teljes körű szabályozása fejezet tartalmazza. Az éves értékelés eljárás felöleli az intézmény működésének értékelését és a javító és fejlesztő tevékenységek eredményeit. Az irányított önértékelés eljárás az önértékelés minden területe (szervezeti kultúra, folyamatok szabályozottsága, folyamatos fejlesztés alkalmazása) szabályozott.

Az éves tervezés eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetői beavatkozásra van szükség, és meghatározza az ebből adódó feladatokat.


A fejezet tartalmára vonatkozó külső szabályozásTartalmi rész


Szabályozás

Hol található

Igazgató hatásköre

Közoktatásról szóló törvény

54.

55.

Intézmény munkarendje


Közoktatásról szóló törvény

40.

Pedagógiai program

Közoktatásról szóló törvény

44.

48.

Tanórán kívüli foglalkozás szervezeti formája, rendje

Közoktatásról szóló törvény

53.

Nevelőtestület


Közoktatásról szóló törvény

56. 57

Szakmai munkaközösségek


Közoktatásról szóló törvény

58.

Tanítási év rendje


Közoktatásról szóló törvény

52.

Stratégiai tervezés


A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása

A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása.


Nem

IgenIgen

Nem

Igen

Nem

Igen


A folyamat leírásaLépések – feladatok:

Dokumentum

1.

A HPP felülvizsgálata – a törvényi előírások figyelembe vételével –5 évenként szeptemberben kezdődik. Első lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a KT-t és a szükséges törvényi szabályozásokat.

HPP

KT

2.

A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a HPP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel.

Lista

3.

Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a támogatói kör tagjaiból.


Jegyzőkönyv

4.

Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak.5.

Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról.

Jegyzőkönyv

6.

A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését.


Elemzési anyag

7.

November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító javaslataikat és összehasonlítják.


Módosító javaslatok

8.

A munkacsoportok november közepén, tantestületi értekezleten ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat.

Jegyzőkönyv

9.

Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok azt egy héten belül elvégzik.


10.

Az így kiegészített pedagógiai programot elfogadtatjuk az Iskolaszékkel, és a DÖK ülésén megismertetjük a tanulókkal is.11.

December közepén az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi előírásoknak, akkor bővíthető. Ha hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják.


12.

Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési módosításait.
Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal, visszairányítja az adott munkacsoporthoz

Jegyzőkönyv

13.

Elfogadás után (január végén) az igazgató megismerteti a végleges programot közvetlen partnereinkkel (szülők, gyerekek) különböző fórumokon

Módosított HPP

14.

Az igazgató a második félév elején a módosított HPP-t felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra.


Felelősségek és hatáskörök


Lépés

Felelős

Érintett

Informált

1.

Igazgató

Tantestület


2.

Igazgató

Kibővített isk. vez.

Nevelőtestület

3.

Igazgató

Támogatói kör

Nevelőtestület

4.

Igazgató

Munkacsoportok

Nevelőtestület

5.

Igazgató

Tantestület


6.

Csoportvezetők

Munkacsoport tagjai

Igazgató

7.

Csoportvezetők

Munkacsoport tagjai

Igazgató

8.

Igazgató

Tantestület


9.

Munkacsoportok vezetői

Tantestület


10.

Igazgató, DÖK vezető

Iskolaszék, DÖK


11/a

Igazgató

Iskolavezetőség

Tantestület

11/b

Minőségi kör vezetője

Minőségi kör tagjai

Igazgató

12.

Igazgató

Tantestület


13.

Igazgató

Szülők, gyerekek, tantestület


14.

Igazgató

Önkormányzat

Tantestület
A keletkezett dokumentumok és bizonylatok


A bizonylat neve

Kitöltő/készítő

Megőrzési hely

Megőrzési idő

Másolatot kap

A HPP módosításra szoruló területe, folyamatai

Kibővített isk. vezetőség

Minőségügyi kézikönyv

5 év

Munka-csoportok

Megalakult munka-csoportok listája

minőségi kör vezetője

Minőségügyi kézikönyv

5 év

Igazgató

A területekhez rendelt munkacsoportok

minőségi kör vezetője

Minőségügyi kézikönyv

5 év

Igazgató

Módosító javaslatok, kiegészítések

Munkacsopor-

tok

Minőségügyi kézikönyv

5 év

Igazgató

Kiegészített HPP

Munkacsopor-

tok

Minőségügyi kézikönyv

5 év

Könyvtár, igazgatói iroda
A Deák Ferenc Gimnázium éves munkatervének elkészítéseA folyamat célja:

A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat.II. Folyamatábra:1. Tájékoztatás a nevelési-oktatási célkitűzésekről

2. Személyi feltételek aktualizálása

3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása

4/a. A DÖK vezető és az ifj. védelmi felelős elkészíti a munkatervet

4. A mnk.-ek meghatározzák a célokat, célértékeket

5. Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez

Az adott év munka-rendjéről szóló rendelet

6. A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása

7. A munkaközösségi tervek értékelése

Nem

Igen

8. Feladatterv elkészítése
9. Mérési terv elkészítése10. Eseménynaptár összeállítása11. A tájékoztatási rendszer megtervezése12. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása

Nem

Igen14. A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az igazgatói irodában

A folyamat leírásaLépések – feladatok:

Dokumentum

1.

Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól.

Jegyzőkönyv

2.

Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről.


3.

Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti (milyen fejlesztések történtek a nyár folyamán).


4.

A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket.


5.

4/a. A DÖK és az ifjúságvédelmi felelősök elkészítik éves munkatervüket.

Munkaterv

6.

Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez.

Cselekvési terv - felelősökkel

7.

Egy héten belül a munkaközösség-vezetők összeállítják, és írásba foglalják a munkaközösségi terveket.


Munkaterv

8.

Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges.


9.

Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit is.


10.

Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit.

Mérési terv

11.

Ezzel egy időben az igazgató összeállítja a tanév esemény naptárát.


Esemény naptár

12.

Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését.


13.

Ezek után az igazgató összeállítja, és írásba foglalja az iskola éves munkatervét.

Éves munkaterv

14.

A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges.

Jegyzőkönyv

15.

Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában.


IV. Felelősségek és hatáskörökFelelős

Érintett

Informált

1.

Igazgató

Mk. vezetők, ifj. véd felelős, DÖK vezető

Tantestület

2.

Igazgató

Tantestület

-

3.

Igazgató

Tantestület

-

4.

Mk. vezetők

Tantestület

-

5.

Mk. vezetők

Tantestület

-

6.

-

-

-

7.

Mk. vezetők

Tantestület

Igazgató

8.

Igazgató

Mk. vezetők, ifj. véd felelős, DÖK vezető

-

9.

Igazgató

Mk. vezetők

-

10.

Igazgató

Mk. vezetők, DÖK vezető

-

11.

Igazgató

-

Tantestület

12.

Igazgató

-

-

13.

Igazgató

Tantestület

Fenntartó, szülő

14.

Igazgató

Iskolatitkár

-V. Dokumentumok és bizonylatok rendje


A bizonylat

Kitöltő

Megőrzési hely

Megőrzési idő

Másolatot kap

1. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv-vezető

Jegyzőkönyv-tár

1 tanév

-

2. Órarend

Igazgató-helyettesek

Igazgató-helyettesi iroda

½ tanév

Tanárok

3. DÖK és ifj. védelmi munkaterv

DÖK vez., ifj. védelmi vezető

Igazgatói iroda

1 tanév

-

4. Munkaközösségi tervek

Mk. vezetők

Igazgatói iroda

1 év

Mk. vezetők

5. Feladatterv

Igazgató

Igazgatói iroda

1 év

Mk. vezetők

6. Mérési terv

Igazgató

Igazgatói iroda

1 év

Mk. vezetők

7. Program füzet

Igazgató és ig. helyettesek

Igazgató-helyettesi iroda

1 év

Szülők, alkalmazotti közösség

8. Tájékoztatási rendszer

Igazgató

Min-ügyi kézikönyv

1 év

-

9. Az intézmény munkaterve

Igazgató

Igazgatói iroda

1 év

Fenntartó
  1. . A tanulás minősége


Célunk, kiszámítható, tervezhető mérések, értékelések rendszerének működtetése annak érdekében, hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a folyamatos fejlesztés alapja legyen a minőségi munkavégzésben.

Folyamatosan fejlesztjük a meglévő mérési, értékelési gyakorlatot. A bevált kérdőívek alkalmazásával összehasonlító elemzések készítésére van lehetőség. A mérési, értékelési eredményeket beépítjük a mindennapi munkába.

Az iskolában alkalmazott mérési, értékelési eljárások:

- országos mérések lebonyolítása

- intézményi értékelési rendszer működtetése

- regionális tanulmányi verseny nyolcosztályos gimnáziumok számáraBelső ellenőrzés az oktatás értékelésében


Bemeneti mérés

Az iskolába való kerülésnek feltételei vannak, a tanulóknak bizonyítaniuk kell felvételi vizsgán és az általános iskolában nyújtott teljesítményekkel, hogy alkalmasak a gimnázium elvégzésére, sőt magasabb követelményszintnek is eleget tudnak tenni. Ezt a célt szolgálják a bemeneti mérések az alábbiak szerint:Típus/tagozat:

Felvételi vizsga:

1.

nyolcosztályos gimnázium:

magyar /szövegértés, nyelvtani ismeretek, helyesírás /

matematika /alapműveletek, mértékek, logikai feladatok

* az általános iskolai eredmények alapján számított pontszám


2.

nyelvi tagozat:

kezdő csoport

magyar /nyelvtani ismeretek,

szövegalkotási készség, helyesírás /


haladó csoport:

magyar / fentiek szerint /


idegen nyelv: írásban: nyelvtani teszt,

fordítás

szóban: társalgás


* mindkét csoportnak: az általános iskolai eredmények alapján számított pontszám

* általános tantervű osztály: rangsor az általános iskolai eredmények alapján.

A bemeneti mérés, a felvételi vizsga ismereteket és készségeket mér, célja annak megállapítása, kik a legalkalmasabbak tehetségük alapján a gimnázium magasabb szintű követelményeinek teljesítésére, s az esetek többségében felsőfokú továbbtanulásra. Az általános tantervű osztályban az általános iskolai eredmények alapján történő pontszámszámítás és ennek alapján a rangsorolás szelektáló jellegű, azokat akarja kiszűrni az általános iskola értékítélete alapján, akik nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnának a gimnázium minimális követelményeinek is megfelelni.


. Folyamatellenőrzés

A folyamatellenőrzés a minőség ellenőrzésének egyik legfontosabb eszköze, az iskolai munka belső szabályozásának döntő eleme. Eredményeként az adott területen megállapítható a napi iskolai oktatómunka szintje, s megítélhető az aktuális tudásszint. Módot ad az egyszeri tanulói megmérettetésre, hogy hol tart az adott tudás elsajátításában, s milyen teendők állnak még a nevelők előtt a kívánatos - vagy legalább a továbbhaladáshoz elégséges - tanulói teljesítmény eléréséig.

A bemeneti és folyamatellenőrzések elsősorban az iskolavezetésnek és az adott szaktanároknak szólnak, az eredménymérést szolgáló vizsgaeredmények és minősítő ellenőrzések a tanulókat és szüleiket tájékozatják tudásszintjük valós állapotáról.

A folyamatellenőrzés rendszere a nyolcosztályos gimnáziumban alakult ki a képzés egyes ciklusaihoz kapcsolódva.

Az alapozó szakasz lezárásakor, a 6. évfolyam végén az alapozó tárgyakból szervezünk alapvizsgát: magyarból, matematikából és idegen nyelvből. A részteljesítményeket érdemjegyekkel osztályozzuk, ezek alapján alakul ki a háromfokozatú minősítés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt és megfelelt szint.

Az eredeti tervben nem szerepelt, később vetődött fel annak az igénye éppen az alapozó vizsga sikere alapján, hogy a 8. évfolyam végén az érettségi rendszere alapján szervezzük újabb vizsgát - ezt köztesvizsgának neveztük el. A vizsga tárgyai és formái:

*magyar /írásbeli, szóbeli /

*történelem /szóbeli /

*matematika /írásbeli /

*idegen nyelv /írásbeli, szóbeli /

*egy természettudományi tárgy /írásban vagy szóban /

Ezeket a vizsgákat külön szabályzat alapján bonyolítjuk le.

A 10. évfolyam végén két természettudományos tárgyból vizsgáznak diákjaink, a vizsgatárgyakat a tanulók választhatják meg.


Tekintettel arra, hogy reményeink szerint az 5. és a 9. évfolyamon hozzánk kerülő tanulók zöme nálunk kíván érettségi vizsgát tenni, ezért a 10. évfolyam végén kötelező érvénnyel a tankötelezettséget záró alapvizsgát nem tervezünk. Aki mégis iskolát akar változtatni a 10. évfolyam végén, számukra biztosítjuk az alapvizsga letételének lehetőségét.


Az a tanuló, aki érettségi vizsga letétele céljából a 11. évfolyamon kívánja nálunk folytatni tanulmányait, ezt a maximálisan 35 fős osztálylétszámon belül megteheti, egyéni mérlegelés alapján, elsősorban az általános tantervű osztályban. Alapfeltétele a közepestől magasabb szintű alapvizsga megléte. Az átvétel osztályozóvizsga letételéhez vagy osztályismétléséhez is köthető, ha a korábbi iskola és a mi iskolánk helyi tanterveinek követelményszintje közötti különbség ezt indokolja.
4.3.1. Külső ellenőrzés és értékelés az oktatásban


Az iskolai értékelés és ellenőrzés külső eszközeinek direkt és indirekt formái vannak.

* A direkt formán a szakértői - megrendelt - ellenőrző méréseket értjük. Ezzel a lehetőséggel akkor él az iskola /vagy a fenntartó/, ha a tanulók egészének teljesítményéről kíván reális képet alkotni teljes körű átvilágítás formájában, vagy egy-egy pedagógus munkájának eredményességéről és szakszerűségéről kíván tájékozódni. Ezeknek a vizsgálatoknak a költségeit a megrendelő /az iskola vagy a fenntartó/ fizeti. A nevelő is kérheti munkájának minősítésére szakértő igénybevételét, de ennek költségeit önmagának kell fizetnie, ha az igazgató a vizsgálat megkezdése előtt nem nyilatkozik a költségek átvállalásáról. A szakértőt a szakértői névjegyzékből a megrendelő választhatja meg. A vizsgálat eredményét, megállapítását - két egybehangzó vélemény esetén - egyik fél sem vonhatja kétségbe.

* Az indirekt formákkal az oktatás és a nevelés területén egyaránt élünk. A külső versenyeken, különböző vetélkedőkön nyújtott tanulói teljesítmények jól mutatják egy-egy tantárgy, illetve szaktanár munkájának eredményességét. Máskor szubjektív tapasztalatok, összevetések alapján külső szakember megfigyelései, tapasztalatai segítségével kapunk képet az iskolai állapotokról. Ebből a szempontból az érettségi vizsgaelnök elemző megállapításai játsszák a legfontosabb szerepet, hiszen az elnök sokoldalú információ alapján formál véleményt négyéves munkáról.

Szeretnénk, - és ez irányban végezzük pedagógiai nevelő – oktató munkánkat – ha erőfeszítéseink találkoznának a külső elvárásokkal is.


Mérés-értékelési terv


Intézményi célokhoz mérés a helyi fejlesztési koncepció alapján

Partnerek elégedettsége

Pedagógiai hozzáadott érték

A koncepcióban szereplő helyi kiemelt oktatási folyamatok eredményessége

-összehasonlító tudásszint mérések a helyi céloknak megfelelő területeken pl. idegen nyelv

9-10. évf.

Partneri elégedettség nyomon követése az oktatási eredményekkel kapcsolatban

Az oktatási folyamatok hozzáadott értékképző szerepe

(tehetségnevelés és hátrány-kompenzálás)

A koncepcióban szereplő kiemelt nevelési folyamatok eredményessége

- célzott összehasonlító neveltség szint-mérések (pl. a magatartási szabályok betartása területén)

9. évfolyamon


A partneri elégedettség nyomon követése a neveléssel kapcsolatos eredményekkel kapcsolatban (szülők, pedagógusok, munkaadók, fenntartó)

-elégedettség vizsgálat

-rétegzett mintavétellel

A nevelési folyamatok hozzáadott értékképző szerepe helyi szinten

- funkció, tevékenységkínálat, gyermekvédelem, a támogatások felhasználása (dok. elemzés) s ezek összevetése a neveltségi szint mérések adataival
Az intézményben folyó munka felmérése, szemléletformálás és prevenció szempontjábólTERÜLET

TARTALOM

Módszer

Megvalósító

Idő/gya-koriság

EGÉSZSÉ-

GES ÉLETMÓD

napi testmozgás

sportszakkörök, tömegsport, versenyek

testnevelő tanár

9-12. évfolyam

tanítási időn kívül, tanórán

SZEXUÁLIS KULTÚRA, CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS


AIDS-megelőzés, a biológiai és pszichés érettség, nemi betegségek megelőzése, amit a védekezésről tudni kell

felvilágosítás, előadás, tananyag, prospektusok, szórólapok

védőnő,

biológiatanár,

(osztályfőnök)

nőgyógyász

9-12. évfolyam

biológia óra,

osztályfőnöki óra,

tanórán kívül

évente min.

4 óra


DROG-

PREVENCIÓ

a drog fogalma,

hatása

DADA,

Életvezetési készségek és ismeretek

külsős szakember

(rendőr)

osztályfőnök

Osztályfőnöki óra

Minimum évi 2 alk.évfolya- monként

BŰN-

MEGELŐZÉS

Mi a különbség a diákcsíny és a szabálysértés között?

DADA, felvilágosítás, előadás, szórólap

rendőr

osztályfőnöki óra

min. évi

2 alk.

ÉLETVEZE-

TÉSI ISMERETEK

önismeret,

konfliktus-

kezelés, személyiség fejlesztés

Tanterv szerint

osztályfőnök

Osztályfőnöki óra

évi 10 alk.

KÖRNYEZET-TUDATOS GONDOLKO-

DÁS

Mit tehetünk közvetlen környezetünk védelmében?

tisztasági verseny, hulladékgyűjtés madarak és fák napja

osztályfőnök

D.Ö.K.

szabadidő-szervező


folyamatos, évi két alkalom, tanév meghatározott idejeBelső ellenőrzési-értékelési rendszer
Terület

Szempont

Ellenőrző értékelő

Időpont

Módszer

Eszköz

Forma

az intézmény egészére vonatkozóan

pedagógiai program

nevelési és oktatási célok megvalósulása. Iskola menedzselés, kapcsolattartás

iskolavezetés

tanév végén évente egyszer

Dokumentumelem-

zés

kérdőívek

írásban

helyi tanterv, munkaterv, tanmenetek

kerettanterv, helyi igények

munkaközösségek

tanév végén, évente

Dokumentumelem-

zés

 

szóban, írásban

Gazdálkodás

törvényes gazdálkodás, költségvetés, pályázati pénzek felhasználása, elszámolás

Igazgató, gazdasági vezető

naptári év végén

Dokumentumelem-

zés

beszámoltatás

írásban

Munkáltatói feladatok

törvényesség a személyzeti munkában

gazd, vezető, igazgató

Félévente

Dokumentumelem-

zés

 

írásban

tanügyi feladatok

naplók, anyakönyvek, bizonyítványok, vezetése, statisztikák, tantárgyfelosztás, órarend

ig. helyettes

negyedévente, ill. év elején, év végén

Dokumentumelem-

zés

 

szóban, írásban

iskolaépület, bútorzat

az oktatás-nevelés feltételeinek számbavétele

Igazgató, gondnok

Évente

Megfigyelés

 

 

Taneszközök

a PP megvalósításának feltételei, a törvény előírásai

munkaközösség -vezetők

tanév elején

 

 

 

munkaközösségek munkája

belső továbbképzések, versenyek szervezése, tantárgyak helyzete, szakkörök

mk. vezetők, ig. helyettes

Félévente

megfigyelés, beszélgetés

kérdőívek

szóban, írásban

az iskolai munka, beiskolázás

beiratkozások, elégedettségek, elvárások

iskolaszék, szülők

tanév végén

Kikérdezés

interjú, kérdőív

szóban, írásban

Iskolai rendezvények

helyszín, létszám, színvonal

ig. hely., iskolaszék

amikor aktuális

Megfigyelés

 

 

Átruházott ellenőrzési jogkörök

ellenőrzés minősége

Igazgató

folyamatos

Beszámoltatás

jelentés

szóban, írásban

közalkalmazottakra vonatkozóan

Pedagógusok munkája

minőségi munka végzése, pályakezdő pedagógusok, új kollégák

ig. hely., igazgató

folyamatos

óralátogatás, dokumentum- elemzés, megfigyelés

jegyzőkönyv

szóban, írásban

technikai dolgozók munkája

munkavégzés minősége, munkabeosztás módosítása

gazd. vez., ig. hely.

folyamatos

megfigyelés

 

szóban, írásban

Ig. hely munkája

tanügyi dokumentumok, belső ellenőrzés hatékonysága

Igazgató

 

 

 

 

a tanulókra vonatkozóan

Nevelési eredményesség

csoporton belüli kapcsolatok, tanulási szokások, neveltségi szint, magatartás

oszt. főnök, gyermekvédelmi felelős

évente egyszer

szociometria, kikérdezés, interjú, megfigyelés

kérdőív, tevékenységeken keresztül

írtásban, gyakorlatban

Tantárgyi eredményesség

helyi tanterv követelményei, csoportbontások

szaktanárok, mk. vez.

2 évente

tantárgyi mérések

diagnosztizáló tesztek, saját feladatbank

írásban

tanulmányi munka

osztályismétlések, bukások, kitűnők, átlagok, szorgalom, eredménytartás

ig. hely

év vége

dokumentumelemzés

statisztika

írásban

Felvételi eredmények

középiskolai és egyetemi beiskolázás

osztályfőnökök, ig. hely.

évente egyszer

adatgyűjtés

 

írásban

belső vizsgák

helyi tanterv követelményei

szaktanárok, oszt. főnökök

évente

vizsgák

tételek, vizsga tesztek

írásban, szóban

Kiemelkedő tanulmányi és sporteredmények

tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények, kitűntetések

szaktanárok, oszt. főnökök

aktuálisan

adatgyűjtés

 

 

DÖK rendezvények

részvételi arány, önálló szervezés, színvonal

DÖK-vezető

aktuálisan

megfigyelés, beszámoltatás

 

 4.4. A Minőségügyi kézikönyv (MIK)

A minőségirányítási program végrehajtása során keletkező valamennyi dokumentumot a Minőségirányítási kézikönyvben helyezzük el – az alábbi rend szerint:Téma:

Tartalom:

Megőrzési idő

1.

Működési szabályzatok

  1. Támogató Szervezet

  2. Minőségi körök

5 év

2.

Dokumentumtár5 év

3.

Partnerlista

3.1. Közvetlen partnerek

3.2. Közvetett partnerek


5 év

4.

Mérési rend

4.1. Céllista (szempontok)

  1. Mérőeszközök

  2. Nyitott önértékelés

  3. Partneri igény és elégedettség mérés

  4. Irányított önértékelés

5 év

5.

Kitöltött mérőeszközök5 év

6.

Összefoglalók, elemzések

5.1. Támogató szervezet elemzései

5.2. Minőségi körök elemzései

5 év

7.

Intézkedési tervek5 év

8.

Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek5 év

9.

Problémakatalógus5 év

5 év

5 év
5. Irányítási feladatok


5.1. Finanszírozási elvek


Cél: Az intézmény működtetésének javítása

Az intézmény tárgyi feltételei, infrastruktúrája a napi működést optimálisan szolgálja ki.

E feltételrendszer finanszírozását intézményileg szabályozzuk, figyelembe véve az országos és helyi jogszabályokat. Az intézmény működéséhez szükséges kiadásainkat a felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatásból és saját bevételekből fedezzük. A támogatást időarányos elosztásban kapja meg az intézmény.


5.1.1. Beszerzési terv készítése

Beszerzési eljárás


1. Definíció

A jelen leírás a Deák Ferenc Gimnázium beszerzési tevékenységeire vonatkozó intézményi szabályozást tartalmazza, abból a célból, hogy az intézmény (tárgyi) eszközei, infrastruktúrája a napi működést optimálisan szolgálják ki.

Az eljárás alkalmazandó az intézménynél folyó teljes tevékenységre és a szervezet valamennyi alkalmazottjára, akik annak minőségirányítási rendszerében dolgoznak.

2. Hivatkozások

Taneszköz-beszerzési terv

SZMSZ

Leltározási és selejtezési szabályzat.

Éves költségvetés3. Felelősség és hatáskör

Az eljárásleírásban foglaltak szerint.4. Meghatározások


Beszerzési terv:

Az oktató-nevelő munkát segítő eszközök a kiszolgáló tevékenységekhez szükséges termékek, szolgáltatások vásárlását megelőző tervezés.

 1. Az eljárás leírása

   5.1. 1.Beszerzési terv készítése

A gazdasági vezető elemzi a fenntartó által az intézményre meghatározott költségvetési keretszámokat, és az éves működésnek megfelelően meghatározza beszerzési keretszámokat.

A munkaközösség-vezetők (a Beszerzési terv adott évre előirányzott tételeinek figyelembe vételével) összeírják a szükséges eszközöket. A taneszköz-fejlesztéssel megbízott igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető és az élelmezésvezető előzetes beszerzési tervet készít. Abban az esetben, ha az egyes beruházások, felújítások beszerzések meghaladják az önkormányzat által meghatározott beszerzési plafont, akkor arra beruházási tervet kell készíteni. A beruházási tervről és szállító kiválasztásáról a fenntartó dönt.

Az előzetes beszerzési tervhez a gazdasági vezető elkészíti az egyes eszközök és beszerzések specifikációját, követelményeit. A beszerzési tervet az intézményvezető fogadja el.

   A Beszállítók minősítése és a szállítók kiválasztása

Az iskola az oktatási tevékenységében csak olyan szállítókat és alvállalkozókat alkalmazunk, melyek a minőségkövetelményeknek igazoltan megfelelnek. Kivételt képeznek a munkafolyamatokra és az eredmény minőségére lényeges hatással nem rendelkező termékek és szolgáltatások (például irodaszerek, segédanyagok, stb.), melyek bármely olyan forrásból beszerezhetők, melyről feltételezhető az igényeknek megfelelő beszállítás.

A minőséget lényegesen befolyásoló termékek és szolgáltatások esetében, természetesen abban az esetben, ha az intézmény érdemben képes választani a szállítók között, általában csak olyan szállítók választhatók, amelyekről referenciával rendelkezik.

A szállítók értékelését a gazdasági vezető végzi a gazdasági év végén. A szállítók értékelését az intézményvezető hagyja jóvá. A gazdasági vezető a jóváhagyott értékelési eredményekről tájékoztatja a fenntartót és a szállítókat is.

   A beszerzések végrehajtása, felügyelete

A beszerzési terv végrehajtása a gazdasági vezető felelőssége. A beszerzési tevékenység többnyire nyáron folyik. A beszerzendő eszközök és felújítások listáját a gazdasági vezető adja át a szállítónak.

Amennyiben az eszközt nem sikerült beszerezni, vagy a beszerzés nem valósult meg a nyár folyamán, akkor a gazdasági vezető dönt arról, hogy a beszerzési tevékenységet megismétli, vagy a következő éves beszerzési tervbe emeli be. Amennyiben a beszerzendő termék nem szerezhető be, akkor a megfelelő szakmai konzultáció után dönt arról, hogy milyen más helyettesítő eszközt szerez be.

A beszerzett terméket, eszközt illetve szolgáltatást a beérkezés, illetve teljesítés után, lehetőleg késedelem nélkül, átvételi ellenőrzésnek kell alávetni. A termékek és szolgáltatások igazolása a szállító által rendelkezésre bocsátott termék- illetve minőségi dokumentáció illetve a termék vagy szolgáltatás tényleges ellenőrzésével történik. A beszerzett terméket kísérő dokumentáció (gépkönyv, minőségi bizonyítvány, garancialevél, stb.) ellenőrzéséért és megőrzéséért valamint a szükséges átvételi ellenőrzés lebonyolításáért a beszerzésért felelős, aki szükség szerint bevonja az ellenőrzésbe az igénylőt.

A beszerzett eszközt az átvételi ellenőrzés után leltárba kell venni. A leltárba vétel tevékenységeire az intézmény Leltározási és selejtezési szabályzata érvényes.

A leltárba vett eszközt a tanév elejéig kell aktiválni, az aktiválásért a leltárfelelős felel. A leltárfelelős dönti el, hogy az új eszköz esetében szükséges-e a működést bemutatni a felhasználóknak.   A beszerzés megvalósulásának értékelése

A beszerzések és beruházások megvalósulása után az év végén a gazdasági vezető beszámolója alapján az intézmény vezetése értékelést végez. Erről a fenntartónak visszajelzést készít.

   Terven kívüli beszerzésEk

A terven kívüli beszerzések az évközi beszerzéseket érinti. Ilyen lehet például a karbantartás folyamán előforduló hibák korrigálása, vagy egyes eszközök rendkívüli cseréje, beszerzése. Ebben az esetben az igénylő (munkaközösség-vezető) jelzi a gazdasági vezetőnek az igényt, aki intézményvezető jóváhagyása alapján intézkedik.


5.1.2. Továbbképzési rend működtetése


Célja: A humán erőforrás tudatos fejlesztése, a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével.


Továbbképzés1. A továbbképzési jegyzékek közzététele

2. A megfelelő tovább-képzés kiválasztása3. Az igazgatóhelyettes előterjeszti a jelentkezési igényeket4.

A tantestület kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát
A jelentkezések elutasítása
nem
igen

6. Éves beiskolázási terv elkészítése


7. A továbbtanulók jelentkeznek a megjelölt intézményekbe

8. kölcsönös igény esetén továbbtanulási szerződés kötése9. Beszámolók a továbbképzésekről10. A folyamat értékeléseA folyamat leírása:Lépések – feladatok:

Dokumentum

1.

Minden év elején a megérkezés után a továbbképzésekért felelős igazgatóhelyettes közzéteszi a továbbképzési jegyzéket a nevelőtestület számára a tanári szobában.


Továbbképzési jegyzék

2.

A továbbképzésre jelentkezők március 8.-ig kiválasztják a számukra megfelelő képzést, melyre írásban jelentkeznek a továbbképzési felelősnél.


Jelentkezési lapok

3.

Márc. 10.-ig az igazgatóhelyettes előterjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési igényeket.4.

Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetőségek alapján kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát.


Jegyzőkönyv

5.

Márc. 14.-ig az iskola igazgatója a gazdasági vezetővel egyeztetve véglegesíti a továbbtanulók személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket és az iskola elsődleges érdekeit.6.

Márc. 15.-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet.


Beiskolázási terv

7.

A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdető intézményekbe.


Jelentkezési lap

8.

Eredményes felvételi esetén továbbtanulási szerződést kötnek az intézménnyel, amelyben rögzítik az eredményes továbbtanuláshoz szükséges feltételeket és garanciákat (költségfinanszírozás, szabadnapok biztosítása, helyettesítés stb.)


Szerződés

9.

A továbbtanulók a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek bemutatni a továbbképzésen szerzett diplomát vagy tanúsítványt, és beszámolni a szerzett ismereteikről a munkaközösségeknek, ill. a tantestületnek.


Tanúsítvány

10.

A folyamatgazda minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulását, ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra.
Továbbképzési rendszer működtetésének szabályozása


Felelősségi mátrix


Lépés

Felelős

Érintett

Informált

1.

Továbbképzésért felelős ig. helyettes

Nevelőtestület

Nevelőtestület

2.

Ig. helyettes

Jelentkezők

Igazgató

3.

Ig. helyettes

Tantestület

Gazdasági vezető

4.

Ig. helyettes

Tantestület

Gazdasági vezető, tantestület

5.

Igazgató

Jelentkezők, gazdasági vezető

Tantestület

6.

Igazgató

Továbbtanulók

Tantestület

7.

Igazgató

Továbbtanuló

Tantestület, gazdasági hivatal

8.

Igazgató

Továbbtanuló

Tantestület, gazdasági hivatal

9.

MK vezetők

Továbbtanuló

Munkaközösségek

10.

Folyamatgazda

Igazgató

Tantestület


Keletkezett dokumentumok, bizonylatok


Lépés

Dokumentum neve

Készítő /

kitöltő

Megőrzési hely

Megőrzési idő

Másolatot kap

1.

Továbbképzési jegyzék

-

Helyettesi iroda

5 év

-

2.

Írásbeli jelentkezés

Jelentkező

Továbbképzési dosszié

5 év

Igazgató

3.

Jegyzőkönyv

Igazgató helyettes

Irattár

1 év

Gazdasági vezető

4.

Továbbtanulók névsora

Igazgató

Továbbtanulási terv

5 év

Gazdasá-

gi vezető

5.

Írásos visszaigazolás

Igazgató

Irattár

1 év

Jelentke-zők

6.

Éves beiskolázási terv

Igazgató

Irattár

3 év

Gazdasá-

gi vezető

7.

Visszaigazolás a felvételről

A felvételt hirdető intézmény

Irattár

1 év

-

8.

Tanulmányi szerződés

Továbbtanuló + igazgató

Irattár

A tovább-képzés időtartama + 3 év

Gazdasági vezető

9.

Feljegyzés

Munkakörvezető

Továbbképzési dosszié

1 év

Igazgató

10.

A folyamatgazda beszámolója

Folyamatgazda

Továbbképzési dosszié

1 év

Jegyző-könyv-vezető


Bevezető

Az 1997/98-as tanévben a tantestület elfogadta egy ötéves továbbképzési terv alapelveit. Az évenkénti beiskolázásnál ez az irányadó. Az elmúlt évek tapasztalata alapján ez a rendszer - apró korrekciókkal - megfelelően működött, amit 2002-ben a módosított kormányrendelet alapján (111./2001.) felülvizsgáltunk és kiegészítettünk. A szempontrendszer korrekciója 5 évenként történik. A kormányrendelet 21 § (2) értelmében jelen programunk 2004. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-éig érvényes


Továbbképzési program


A továbbképzési program általános alapelveket rögzítő dokumentumával egyidejűleg elkészültek a szakvizsgára és továbbképzésre vonatkozó, valamint a finanszírozás és helyettesítés kidolgozását tartalmazó alprogramok, valamint a hivatkozott rendelet 19.§ (2) bekezdésében előírt iskolai nyilvántartás is. Ezek a program mellékleteként szerepelnek.1. Általános alapelvek


Mivel a közoktatási törvény 17. § (5) bekezdése értelmében a „munkakör betöltésére jogosító végzettség és szakképzettség megszerzését igazoló okirat kiállításától számított tizedik év eltelte után a pedagógus-munkakörben való foglalkoztatás feltétele a pedagógus szakvizsga letétele”, s a hivatkozott törvény 19.§ (5) bekezdése pedig előírja, hogy a pedagógusnak hét évenként legalább egy alkalommal továbbképzésben kell részt vennie, intézményünk kidolgozta azokat az általános alapelveket, amelyeket a beiskolázásnál figyelembe kívánunk venni, illetve érvényre akarunk juttatni.


Ezek a következők:


Ennek érdekében


A beiskolázási tervbe való felvétel – ha a munkáltató nem rendelte el a részvételt –, csak az érintett írásbeli kérelme alapján történhet.


A továbbképzések finanszírozását biztosító keret szűkös volta miatt támogatjuk a szakmai szolgáltatók által szervezett ingyenes (vagy önerős) továbbképzéseken való részvételt.


A munkáltatót a beiskolázási terv összeállításakor mérlegelési jog illeti meg.Alprogramok


Szakvizsga


A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításhoz, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez.


Mivel a pedagógus szakvizsga letételére vonatkozó kötelezettség a kormányrendelet hatályba lépésekor pályán lévő pedagógusokat nem érint (csak azokra vonatkozik, akik felsőfokú tanulmányaikat 1998. augusztus 31-e után kezdték meg), így – a rendelet értelmében (20.§ (1-5) bekezdés) – azok jelentkezését részesítjük előnyben, akiknél a szakvizsga a közeljövőben alkalmazási feltétel lesz.

(2002. január 1-jétől kezdődően a vezetői megbízásnál – azonos feltétel mellett – előnyben kell részesíteni a pedagógus szakvizsgával rendelkező pályázót, 2010. január 1-jétől pedig csak az kaphat vezetői megbízást, aki rendelkezik szakvizsgával.)

(2002. január 1-jétől az Országos Szakértői Névjegyzékbe és az Országos Vizsgáztatási Névjegyzékbe csak az vehető fel, aki szakvizsgára való felkészítés, vagy továbbképzés keretében elsajátította a rendelet 12§ (3) bekezdésében meghatározott ismereteket. 2006. január 1-jétől törlik a névjegyzékből azokat, akik a fenti rendeletnek nem tettek eleget.)

(2010. január 1-jétől vezető tanári /tanítói/ feladat ellátására új megbízást csak az kaphat, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával.


A kormányrendelet 13.§’ (1) bekezdése értelmében a szakvizsgára történő felkészítésbe csak az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint legalább 3 év szakmai gyakorlattal.


A munkáltató nem tagadhatja meg annak a felvételét a beiskolázási tervbe, akinek a szakvizsga letételéhez 4 évnél kevesebb idő áll rendelkezésére.


A tervezett részvételi létszám


Mivel intézményünk – a megyei szakmai szolgáltatóval (MPKKI) együttműködve – regionális és bázisiskolai feladatot is ellát, és ennek keretében intézményünkben több minőségfejlesztési tanácsadó, szakértő és szaktanácsadó is dolgozik, a következő 5 évben ezen kollégák szakvizsgára való jelentkezését preferáljuk.


Finanszírozási alprogram


Intézményünk a továbbképzési keretből – a rendelkezéseknek megfelelően – a továbbképzési tervbe fölvett kollégák képzési díjának 80 %-át finanszírozza. Amennyiben a pénzügyi lehetőségek megengedik, a szakvizsga sikeres letételét követően jutalmazza az eredményes munkavégzést. Külön megállapodás keretében (tanulmányi szerződés) kell rögzíteni, ha egyéb juttatásban is részesül a dolgozó (pl. a részvételi díj 80 %-ánál nagyobb összeget finanszíroz a munkáltató, vagy fedezi az utazási, étkezési, taneszköz-beszerzési költségeket.)


A részletes éves finanszírozási terv a rendelkezésre álló keretösszeg és a szakvizsgára (továbbképzésre) jelentkezők számának ismeretében minden év március 15-éig készül el.Helyettesítési alprogram


Amennyiben a szakvizsgára való felkészüléshez szükséges konzultációk időpontja tanítási időre esik, intézményünk biztosítja a távollévő kolléga szakszerű helyettesítését. Ennek megvalósításához az órarend elkészítésénél figyelembe vesszük az adott időpontban szakvizsgára jelentkezők igényeit.
Továbbképzés


A továbbképzés azon ismeretek, készségek megújítására, bővítésére és fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő-oktató munka keretében a gyermekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézményben folyó tevékenység megszervezéséhez, a mérési, értékelési feladatok ellátásához.

A pedagógus a szakvizsga letételét követő 7. év szeptember hónap első munkanapjától vesz részt továbbképzésen addig az évig, amelyben az 50. életévét betölti.


A hétévenkénti továbbképzésen addig, amíg a szakvizsga megléte nem alkalmazási feltétel, azok a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak vesznek részt,, akik a rendelet hatályba lépése előtt legalább 7 éve megszerezték az e munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséget.


A hétévenkénti továbbképzés követelményeinek teljesítése meghatározott (120) tanórai foglalkozáson való részvételhez van kötve.


A munkáltatónak tájékoztatni kell a részvétel lehetőségéről az érdekelteket.


A munkáltató nem tagadhatja meg annak a felvételét a beiskolázási tervbe, akinek a 2 évnél kevesebb idő áll rendelkezésére a továbbképzés követelményeinek teljesítésére


A munkáltató a továbbképzésen résztvevő és azt sikeresen befejező pedagógust a jogszabályban meghatározottak szerint anyagi elismerésben részesíti.A tervezett részvételi létszám tantárgyi lebontásban


A rendelet 6.§ (1) bekezdése előírja, hogy az intézmény tantárgyanként és munkakörönként tervezze meg a továbbképzésen való részvételi létszámot, és ezeket a keretszámokat az alprogramban rögzítse.
Finanszírozási alprogram


Intézményünk a továbbképzési keretből – a rendelkezéseknek megfelelően – a továbbképzési tervbe fölvett kollégák képzési díjának 80 %-át finanszírozza. Amennyiben a pénzügyi lehetőségek megengedik, a továbbképzés sikeres elvégzését követően jutalmazza az eredményes munkavégzést. Külön megállapodás keretében (tanulmányi szerződés) kell rögzíteni, ha egyéb juttatásban is részesül a dolgozó (pl. a részvételi díj 80 %-ánál nagyobb összeget finanszíroz a munkáltató, vagy fedezi az utazási, étkezési, taneszköz-beszerzési költségeket.)


A részletes éves finanszírozási terv a rendelkezésre álló keretösszeg és a szakvizsgára (továbbképzésre) jelentkezők számának ismeretében minden év március 15-éig készül el.


Helyettesítési alprogram


Amennyiben a továbbképzésen való részvételhez szükséges konzultációk időpontja tanítási időre esik, intézményünk biztosítja a távollévő kolléga szakszerű helyettesítését. Ennek megvalósításához az órarend elkészítésénél figyelembe vesszük az adott időpontban továbbképzésen résztvevők igényeit.
5.1.3. Ösztönző-rendszer működtetése


Eljárásrend az intézményi ösztönző-rendszer működtetéséreLépések

Módszer

Eszköz

Érintett

Felelős

(a lebonyolításért)

Határidő

I.

Munkaközösség által írásban benyújtott javaslat a szempontrendszer alapján díjazandó munkatársakra

Javaslattétel

Jelölőlista

Munkatársak

Munkaközösség vezető, Kuratóriumi elnök

Iskolavezető

Márc. 25.

II.

A munkaközösségek javaslata alapján a címekre illetve a

Deák Ferenc Díj”-ra

jelöltek névsorának összeállítása, és közzététele

Dokumen-

tum-elemzés

Jelölőlista

Munkatársak

Iskolavezetőség

Márc. 28.

III.

A szakmai értékek ismertetése a jelölttel, és a jelölt részéről a kiegészítés megtétele

Összes értékelés

Szakmai értékelő beszámoló

Jelöltek

Iskolavezető

Jelölt

Márc. 28.

IV.

Az április havi munkaértekezlet keretében a szakmai értékelések ismertetése, és az egyéni szavazás

Felolvasás

Értékelő beszámoló

Jelöltek

Igazgató

Április első hétfője

V.

a) A címpótlék odaítélésében: a szavazatok kiértékelése, az eredmények nyilvánosságra hozása

b) A „Deák Ferenc Díj” odaítélésében a legtöbb szavazatot kapott pedagógus munkatárs ballagási és tanévzáró ünnepségen történő kitüntetése

Szavazat-számlálás, javaslattétel


Kitüntetés

Szavazólapok, jelölőlistaDeák Ferenc Díj”

Jelölt munkatársakJelölt

igazgató

Igazgató
Igazgató

Ápr. 20.
Máj. 5.

VI.

Az ösztönző rendszer működtetésének értékelése

Értékelő megbeszé-

lés

Szempontsor

eljárásrend

munkatársak

Munkaközösség-vezetők

Igazgató

Június 20.

VII.

Az ösztönző rendszer működtetéséről szóló eljárásrend korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján

korrekció

eljárásrend

Minőségügyi magteam

Igazgató

Október 15.5.2. Ellenőrzési szempontok


Az intézmény vezetése meghatározott időszakonként és meghatározott szempontok alapján vizsgálja meg az intézmény működésének gyakorlatát, a folyamatos alkalmasság, a szabályozásnak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és hatékonyság biztosítása érdekében. Minderről időszakos beszámolókat, értékeléseket készít, és biztosítja az ezek feldolgozásához szükséges fórumokat.

A félévente, évente végzendő értékelések feladata annak vizsgálata, hogy az intézmény, illetve egyes folyamatai milyen hatékonysággal működnek, felmerült-e igény az intézményi működés módosítására. Az intézmény értékelését az intézményvezetés évente elvégzi, az erről szóló beszámolókat a különböző partnerek (fenntartó, szülők, minisztérium) igényei alapján elkészíti és nyilvánosságra hozza.

Az értékelés az alábbi területeket érinti:


5.2.1.A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása


Célja: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez

Igen

Nem


A folyamat leírásaLépések – feladatok:

Dokumentum

1.

A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit.


2.

Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket.


Lista

3.

Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet.


Ellenőrzési terv

4.

Az igazgató szeptember elején, értekezleten ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel.


Jegyzőkönyv

5.

Szeptember elején az igazgató megbízza az ellenőrzésért felelős személyeket.

A megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.

Megbízólevél

6.

Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása.
7.

Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül.


Beszámoló, feljegyzés

8.

Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására.9.

Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak.10.

Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz.


A keletkezett dokumentumok és bizonylatok


A bizonylat neve

Kitöltő/készítő

Megőrzési hely

Megőrzési idő

Másolatot kap

Szempontlista

A ellenőrzött területek listája

Idő- és felelősségmátrix

Vezetői kör

Igazgató

Minőségirányítási Kézikönyv

5 év

1 év


1 év


Irattár

Irattár


Irattár

Feljegyzés

Igazgató
Terv

igazgató

Minőségirányítási Kézikönyv (MIK)

1 év

Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Igazgató

MIK

1 év

Önkormányzat

Megbízatások

Igazgató

MIK

1 év

A delegált

Időterv (a beszámoláshoz)

Igazgató

MIK


A delegált

Ellenőrzési lista

A delegált
Elektronikus adatbázis

A feljegyzést végző

MIK

5 év

Irattár
Felelősségek és hatáskörök


Felelős

Érintett

Informált

1

Igazgató

Iskolavezetés

Alkalmazotti közösség

2.

Igazgató

Iskolavezetés

Alkalmazotti közösség

3.

Igazgató

Iskolavezetés

Alkalmazotti közösség

4.

Igazgató

Alkalmazotti közösség


5.

Igazgató

Delegáltak6.

Igazgató

Delegáltak


7.

Ellenőrzést végző személy

Ellenőrzött


8.

Delegált ellenőrző

Ellenőrzött


9.

Delegált ellenőrző

Ellenőrzött


10.

Delegált ellenőrző

Igazgató
  1. Munkamegosztás az irányításban


5.3.1. Szervezeti hierarchia
igazgatóáltalános gazdasági nevelési

ig.h vezető ig.h……... ……… titkárság …….. ……..

mnk.vez. mnk.vez. mnk.vez. mnk.vez
munkaközösségek karbantartók takarítók

munkaközösségek


 1. 3. 2. A Megyei Közgyűlés (új elem)


5. 3. 3. Az Oktatási és Kulturális Bizottság (új elem)


5. 3. 4. A Közgyűlés elnöke (új elem)

- az Önkormányzati Hivatal Intézményfenntartói és Humán Osztályának bevonásával irányítja az intézmények szakmai munkáját;

- az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Osztályának bevonásával irányítja az intézmények gazdálkodását;

- a közgyűlés felhatalmazásával engedélyezi az intézmények – önerőhöz kötött pályázatainak benyújtását;

- gyakorolja az intézményvezetők felett az egyéb munkáltatói jogokat.


5.3. 5. A megyei főjegyző (új elem)

- az Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályának bevonásával törvényességi felügyeletet gyakorol az intézmények felett;

- gyakorolja a törvényben meghatározott hatósági jogköröket (jogorvoslat másodfokon);

- lefolytatja – az Önkormányzati Hivatal Intézményfenntartói és Humán Osztálya és Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Osztályának közreműködésével – az intézményi költségvetés elkészítését megelőző egyeztetéseket;

- gondoskodik az intézményvezetői megbízás törvényes előkészítéséről,

- ellátja az intézmények költségvetési ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.5.3.6. Éves értékelés


Célja: Az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása.

Folyamatábra: Éves értékelés


1. Az igazgató felkéri az értekezleten érintett területek felelőseit az éves beszámolóik elkészítésére

2. Mk. vezetők elkészítik az éves beszámolót

A.

Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit (kollégák

D. értékelése)

A folyamatgazdák és a Minőségi Kör (magteam) elkészíti az éves beszámolót

C.

DÖK + ifj. véd elkészíti az éves beszámolót

B.

2/a. A mk.-ek elfogadják a beszámolót


Az aktuális intézkedési tervek felelősei elkészítik az éves

F. beszámolót
G.

Az igazgató számba veszi a megváltozott körülményeket


H. A panaszkezelésért felelős személy elkészíti éves beszámolóját
Az Alapítvány elnöke elkészíti éves beszámolóját

I.


3. Az igazgató összegzi az éves beszámolókat


7. Az éves beszámoló elhelyezése az irattárba, továbbítása a fenntartó felé
4. Az igazgató a mk. vezetők, Minőségügyi programfelelős, a DÖK vezető, ifj. védelmi felelős, intézkedési tervek felelősei, a gazd-i vezető, az Alapítvány elnöke, beszámolnak éves munkájukról a tanévzáró értekezleten5. Hozzászólások


6. A tantestület elfogadja az éves beszámolókat

A folyamat leírása:


Lépések – feladatok:

Dokumentum

1.

Az igazgató májusban felkéri az értékelésben érintett területek felelőseit beszámolóik elkészítésére. A beszámolók elkészítésének alapja az éves munkatervük megvalósulásának mértéke.


2.

Júniusban a munkaközösség vezetők, a DÖK és ifjúságvédelmi felelős, a Minőségügyi programfelelős, a folyamatgazdák, az intézkedési tervek felelősei, az Alapítvány elnöke elkészítik éves beszámolójukat. Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit, értékeli a tantestület tagjainak munkáját, ismerteti a megváltozott körülményeket (tárgyi, személyi). Az igazgató-helyettesek összesítik az osztályok statisztikáit.

Munkaközösségi, felelősi és alapítványi beszámolók

3.

2.)a A munkaközösségek meghallgatják az éves beszámolót, elmondják észrevételeiket, majd elfogadják azt.4.

Az igazgató összegzi az éves beszámolót. Dokumentumelemzéssel ellenőrzi a feladattervek, célkitűzések megvalósulását.

Éves beszámoló

5.

A tanévzáró értekezleten a 2. pontban megjelölt felelősök beszámolnak éves munkájukról. A beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a tanév munkáját.

Jegyzőkönyv

6.

Ezek után a nevelőtestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról.7.

A tantestület elfogadja a tanév végi beszámolót.8.

Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a fenntartóhoz kerüljön. A folyamat gazdája a tanévzáró értekezlet után, ellenőrzi az éves beszámoló elkészítésének lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra, melyek beépülnek a következő éves tervezésbe.Felelősségek és hatáskörök:

A lépés tárgya

Felelős

Érintett

Informált

1.

Igazgató

Területek felelősei

Tantestület

2.

Területek felelősei

Tantestület

Igazgató

3.

Igazgató

Igazgató helyettes

-

4.

Területek felelősei

Tantestület

-

8.

Igazgató

Fenntartó

-


A dokumentumok és bizonylatok rendje:

A bizonylat megnevezése

Kitöltő/készítő

Megőrzési hely

Megőrzési idő

Másolatot kap

1. Éves beszámolók

Területek felelősei

Beszámoló-tár

½ év

Igazgató

2. Jegyzőkönyv

Felkért jegyzőkönyvvezető

Iktató

1év

-

3. Az iskola éves beszámolója

Igazgató

Iktató

1 év

Fenntartó

Az információáramlás rendje


Azt, hogy az intézmény hogyan alakítja ki és működteti belső információs rendszerét, és hogyan hasznosítja a munkatársak intézményen belül felhalmozott tudását, táblázatba foglaltuk.


Az információáramlást az alábbi eszközökkel oldjuk meg:

* Felelősségi mátrix


A felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely főfolyamatnak ki a gazdájaSzervezeti egység vagy folyamatgazda

Szervezeti egység vagy folyamatgazda

A

Igazgató: Pálur László

H

Folyamatgazda: Kocsisné Gregus Mária

B

Igazgató helyettes: Nyiri Lajosné

I

Gazdasági vezető: Katona Oszkár

C

Igazgató helyettes: Kondor Borbála

J

Folyamatgazda:

D

Minőségügyi vezető: Nyiri LajosnéE

Folyamatgazda: Kondor BorbálaF

Folyamatgazda: Törökné Pintér KatalinG

Folyamatgazda: Kanyóné Novák Éva


Folyamat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Stratégiai tervezés

X
2.

Éves tervezés


X

X


3.

Vezetői ellenőrzés
X

4.

Irányított önértékelés
X

5.

Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése

X

X6.

Továbbképzési rendszer működtetéseX


7.

Belső értékelési rendszer (munkatársak értékelése)
X

8.

Ösztönző rendszer működtetése (szolgáltatások)X


9.

Eszköz, felszerelés, épület biztosítása (infrastruktúra)

X
10.

Gazdasági és pénzügyi folyamatok

X
11.

Beiskolázás


X12.

Módszertani eszköztár és kultúra


X13.

A tanulás támogatása


X14.

Az adott csoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés (tanmenet)


X15.

A tanuló értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök


X16.

Pedagógusok együttműködése


X17.

Az intézmény működésének éves értékelése


X

X


18.

A 12. osztályosok nyomon követése


X
 1. A MIP hatálya

6.1. A MIP hatályba lépése, felhasználási köre


A MIP hatályba lépésének időpontja: 2004. szeptember 1.

Érvényesség időpontja: 5 év.

Érvényességi terület: a közoktatási intézmény egésze.

Nyilvánosságra hozatal módja: közzététel az iskola honlapján, nyomtatott változat elhelyezése az iskolai könyvtárban, ismertetés iskolagyűléseken.  1. Felülvizsgálat: évente  1. Módosítási eljárás


A minőségirányítási program módosítását kezdeményezheti:

 1. Záradék


Készítette: a Deák Ferenc Gimnázium minőségbiztosítási teamje.

Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. június 23.

Fenntartóhoz benyújtva: 2004. június 30.

Fenntartó jóváhagyta: 2004. ……………… hó … nap

Felülvizsgálat ideje: 2009. június 30.

…………………………………

igazgató

72